BÁO CÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU DAP

V.v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V/v: Vay vốn tín chấp tại Vietinbank Hải PHòng .

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Công ty CPXNK Quảng Bình thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

V/v:Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ về việc mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần DAP-Vinachem

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

V/v:Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ về việc mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27

V/v:Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12/03/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03/12/2015.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

V.v:Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sô 56/2014/GCNCP-VSD-1 ngày 01/12/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V.v:Kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015