Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên Năm 2014

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên Năm 2014

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên Năm 2013

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên Năm 2013

Nghị Quyết Thành Lập Công Ty con

Nghị Quyết Thành Lập Công Ty con

Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Thông Tin Cổ Đông

Đăng Ký Kinh Doanh Thay Đổi Lần Thứ 25

Bàn về quyền của cổ đông và đại hội đồng cổ đông

Xét về tổng thể, các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật đã được tuân thủ trên thực tế. Các quyền như tham dự họp ĐHĐCĐ, bầu và bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, chuyển nhượng cổ phần