BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2023

Đăng ngày 14-08-2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đăng ngày 26-07-2023

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Đăng ngày 20-07-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Đăng ngày 20-07-2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc bán xe ô tô cũ đã qua sử dụng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đăng ngày 26-06-2023

THÔNG BÁO (LẦN THỨ BA) MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý vị cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ ba)!