NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

thay đổi lần thứ 29 về việc thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc Hoàng Văn Hưng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2020

Đăng ngày 29-04-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2020

Đăng ngày 29-04-2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Hưng

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Hà Thị Mai Hương và bà Nguyễn Thị Đông vừa trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.