THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng gửi đến Quý vị cổ đông Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

Đăng ngày 29-04-2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng ngày 18-04-2022

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Giải trình theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh tại Công văn số 388/SGDHCM-NY ngày 06/04/2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc hoàn thiện các thủ tục có liên quan nhằm phục vụ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Quỳnh Trang

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Hủy ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022