BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Đăng ngày 28-03-2023

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Đăng ngày 30-01-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2022

Đăng ngày 19-01-2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v chấm dứt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh phối trộn và đóng gói phân bón NPK tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

Đăng ngày 20-10-2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc ủy quyền cho Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính