DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Công ty CP XNK Quảng Bình trân trọng giới thiệu Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đăng ngày 31-03-2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Đông - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Văn Hưng - Tổng Giám đốc

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát