NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đăng ngày 21-07-2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2022

Đăng ngày 20-07-2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (CẬP NHẬT, BỔ SUNG)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính gửi Quý vị cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ