BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

Đăng ngày 20-04-2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính gửi Báo cáo thường niên năm 2022 đến Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác!

CÔNG VĂN PHẢN HỒI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc giải trình làm rõ ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty theo công văn số 586/SGDHCM-NY ngày 05/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng gửi Quý vị cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023! Chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng QBS suốt thời gian qua!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Đăng ngày 28-03-2023

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Đăng ngày 30-01-2023