BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2022

Đăng ngày 19-01-2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v chấm dứt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh phối trộn và đóng gói phân bón NPK tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

Đăng ngày 20-10-2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc ủy quyền cho Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Thực

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT

Phản hồi Công văn số 1443/SGDHCM-NY ngày 23/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo giao dịch của người liên quan

Thông báo giao dịch của ông Nguyễn Văn Thực

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2022

Bao gồm Toàn văn Báo cáo Tài chính bán niên soát xét năm 2022 và Công văn giải trình liên quan Báo cáo tài chính