QBS: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2017

QBS vừa nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính năm 2017

QBS thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Đăng ngày 20-02-2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

QBS: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 02

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 56/2014/GCNCP-VSD-2 ngày 14/02/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2016

Đăng ngày 08/02/2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016