BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

V/v báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016

Bà Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu QBS

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 09/08/2016 đến ngày 09/09/2016.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu QBS

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 09/08/2016 đến ngày 09/09/2016.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu QBS

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 09/08/2016 đến ngày 09/09/2016.

Ông Phạm Sỹ Thạc - Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QBS

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 09/08/2016 đến ngày 09/09/2016

Công văn giải trình công văn số 1080/SGDHCM

V/v: Giải trình thông tin liên quan đến KQKD thua lỗ Quý 2 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY HỢP NHẤT QUÝ II VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Đăng ngày 30/07/2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Đăng ngày 30/07/2016