Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thanh Bình và bà Trần Thị Mỳ

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Về việc đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện tại Cao Bằng

Người có liên quan thông báo chuyển nhượng cổ phần sang các đối tác Logistics của QBS

Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Trần Thị Mỳ (người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) đăng ký giao dịch bán ra để chuyển nhượng cổ phần sang các đối tác Logistics của QBS.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017

Đăng ngày 26-10-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2017

Đăng ngày 26-10-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 2017

Đăng ngày 25-08-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ 2017

Đăng ngày 25-08-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

Đăng ngày 29-07-2017