QBS: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 02

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 56/2014/GCNCP-VSD-2 ngày 14/02/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2016

Đăng ngày 08/02/2016

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH 2017

Đăng ngày 08/02/2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty 2017-2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty 2017-2022