ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH 2017

Đăng ngày 08/02/2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty 2017-2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty 2017-2022

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QBS.

Ông Daniel Rodney Badger trở thành cổ đông lớn của công ty CP XNK Quảng Bình

Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được báo cáo của ông Daniel Rodney Badger chính thức trở thành cổ đông lớn của QBS, hiện tại đang nắm giữ 5.467.950 cổ phiếu tương đương 7,89% vốn điều lệ

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Đăng ngày 13/01/2017