BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017

Đăng ngày 28-04-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2017

Đăng ngày 28-04-2017

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28

Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12/03/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/04/2017.

Báo cáo thường niên năm 2016

v/v công bố Báo cáo thường niên năm 2016

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng ngày 25-03-2017

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế của năm 2016 so với năm 2015

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC công ty mẹ và hợp nhất năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán

Đăng ngày 18-03-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

Đăng ngày 15-03-2017