THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng ngày 30-03-2018

THÔNG BÁO VỀ ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khoái.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính

THÔNG BÁO VỀ ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thị Ngọc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Đăng ngày 17-03-2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc.