NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc.

Quy chế quản trị Công ty

Được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018

QBS: Thay đổi loại hình công ty và loại báo cáo tài chính

Thay đổi loại hình công ty và loại báo cáo tài chính

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 12/09/2018 đến 11/10/2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v góp vốn vào Công ty CP XNK Cát Long