THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

THÔNG BÁO VỀ ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Ngày 29/03/2018, Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khoái.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính

THÔNG BÁO VỀ ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Ngày 28/03/2018, Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính của bà Bùi Thị Ngọc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Đăng ngày 17-03-2018

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Đăng ngày 06-03-2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Đăng ngày 30-01-2018