BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

Đăng ngày 15-03-2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng ngày 09-03-2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

QBS: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán QBS từ 40% lên 49%. Thời gian điều chỉnh: 02/03/2017

QBS: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu QBS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận QBS nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu QBS từ 40% lên 49%.

QBS: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2017

QBS vừa nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính năm 2017

QBS thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Đăng ngày 20-02-2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017