BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

Đăng ngày 20-07-2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc giải thể chi nhánh nhà máy NPK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Đăng ngày 30-01-2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2017

Đăng ngày 20-01-2018

QBS: ÔNG DANIEL RODNEY BADGER KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được thông báo ông Daniel Rodney Badger không còn là cổ đông lớn của QBS.

QBS: Thay đổi loại hình công ty và loại báo cáo tài chính

Thay đổi loại hình công ty và loại báo cáo tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Quảng Bình Cao Bằng

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD