QBS: Thay đổi loại hình công ty và loại báo cáo tài chính

Thay đổi loại hình công ty và loại báo cáo tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Quảng Bình Cao Bằng

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thanh Bình và bà Trần Thị Mỳ

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Về việc đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện tại Cao Bằng

Người có liên quan thông báo chuyển nhượng cổ phần sang các đối tác Logistics của QBS

Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Trần Thị Mỳ (người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) đăng ký giao dịch bán ra để chuyển nhượng cổ phần sang các đối tác Logistics của QBS.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017

Đăng ngày 26-10-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2017

Đăng ngày 26-10-2017