BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

ĐĂNG ngày : 31-01-2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Đăng ngày 27-01-2016

BÁO CÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU DAP

V.v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V/v: Vay vốn tín chấp tại Vietinbank Hải PHòng .

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Công ty CPXNK Quảng Bình thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt

CÔNG TY CPXNK QUẢNG BÌNH NÂNG TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY VINACHIMEX LÊN 51%

16 - 12 - 2015

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

V/v:Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ về việc mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần DAP-Vinachem

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

V/v:Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ về việc mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần DAP-Vinachem