Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27

V/v:Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12/03/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03/12/2015.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

V.v:Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sô 56/2014/GCNCP-VSD-1 ngày 01/12/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V.v:Kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V/v:Phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

QBS :Báo cáo tài chính Quý III Hợp nhất

Đăng ngày 09-11-2015

QBS: Báo cáo tài chính Quý III- CTy mẹ

Đăng ngày 09-11-2015

QBS:Thông Báo

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

QBS: Thông qua nghị quyết tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần Dap - Vinachem từ 15% lên 24,5%

Đăng ngày 05-11-2015