THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Đăng ngày : 11-03-2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019 (V/V: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Đăng ngày : 05/03/2019

Công văn giải trình số liệu BCTC hợp nhất quý IV năm 2018

Giải trình số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2018

Đăng ngày 30-01-2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2018

Đăng ngày 30-01-2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Đăng ngày 30-01-2019

QBS: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho QBS như sau:

QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Quyết định số 12158/QĐ-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng