ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua

Quy chế quản trị Công ty

Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đăng ngày 16-04-2018

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình thông báo tới Quý cổ đông Thông tin của ứng viên Hội đồng quản trị.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Đăng ngày 06/04/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng ngày 04-04-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị

về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.