BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2019

Đăng ngày 30-10-2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2019

Đăng ngày 30-10-2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua phương án tái cơ cấu lại danh mục đầu tư đối với các đơn vị thành viên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc điều chỉnh thời điểm chốt tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 2019

Đăng ngày 26-08-2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT2019

Đăng ngày 26-08-2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty CP XNK Cát Long