Kết luận thanh tra thuế năm 2017, 2018

Cục thuế Hải Phòng đưa ra kết luận thanh tra Công ty CP XNK Quảng Bình năm 2017, 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2019

Đăng ngày 30-10-2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2019

Đăng ngày 30-10-2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua phương án tái cơ cấu lại danh mục đầu tư đối với các đơn vị thành viên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc điều chỉnh thời điểm chốt tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 2019

Đăng ngày 26-08-2019