NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

Công văn giải trình

Công văn phản hồi công văn số 1101/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán BCTC năm 2019

Đăng ngày : 27/05/2019

Nghị Quyết

V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty CP Transworld QBV ICD

Báo cáo tài chính riêng Qúy I năm 2019

Đăng ngày : 26/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy I năm 2019

Đăng ngày : 26/04/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng ngày; 25/04/2019

Điều lệ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình 2019

Đăng ngày: 24/04/2019