thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới

 FILE DOWNLOAD: 
Các tin mới hơn
Bài viết khác
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH ( 28 / 02 / 2022 )