Thông Tin Cổ Đông

Đăng Ký Kinh Doanh Thay Đổi Lần Thứ 25

Bàn về quyền của cổ đông và đại hội đồng cổ đông

Xét về tổng thể, các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật đã được tuân thủ trên thực tế. Các quyền như tham dự họp ĐHĐCĐ, bầu và bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, chuyển nhượng cổ phần