Báo cáo tình hình quản trị công ty (2014)

Hải Phòng ,Ngày 28 tháng 01 năm 2015

Thông tin giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 06/01/2015

Nghị quyết hội đồng quản trị

V/v: Tạm ứng cổ tức Năm 2014

Hình ảnh

Hình ảnh

Thông Báo

Về việc niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Bản Cáo Bạch

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký niêm yết chứng khoán

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26

Ngày 31-10-2014

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị Quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc