sơ đồ tổ chức Quảng bình JSC

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. SƠ ĐỒ CƠ CẦU TỔ CHỨC:

II. DIỄN GIẢI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban và các chi nhánh được thể hiện như sau:

1. Hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

2. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban giám đốc: Gồm 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

4. Phòng Hành chính - kế toán: có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về việc bố trí nhân sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty; quản lý hồ sơ lí lịch của công nhân viên; quản lý lao động tiền lương; xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ; đồng thời thực hiện công tác hành chính như công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ cơ quan, môi trường, phòng cháy chữa cháy; có chức năng tổ chức bộ máy kế toán; quản lý vốn và tài sản; thực hiện các nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư; tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.

5. Phòng Kinh doanh: có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về sản xuất kinh doanh, điều hành công việc sản xuất, tổ chức, quản lý kho va bán các sản phẩm do Công ty sản xuất.

6. Kho Ngoại quan: Cung cấp dịch vụ cho thuê kho để tạm lưu giữ và bảo quản hàng hóa hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

 

Các tin mới hơn
Bài viết khác
Phân bón tăng giá ( 28 / 08 / 2014 )