NPK 5-10-3


 

 

Thành phần:

-       Đa lượng: 5% N, 10% P2O5, 3% K2O,

-      Trung, vi lượng: 8%S, CaO, MgO, Zn, Fe,
Cu, Mn,Bo,..

Công dụng:

     -   Dùng bón lót cho các loại cây trồng.

     -   Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh
          dưỡng cho cây trồng.

 Hướng Dẫn Sử Dụng:

-         Đối với cây lúa: Bón lót từ 500-700 kg/ha

-         Đối với cây ngô, sắn, dong: Bón lót từ 550-700 kg/ha

-         Đối với cây chè, mía: Bón lót từ 600 -1000 kg/ha

-         Đối với cây rau ăn lá: Bón lót từ 500-600 kg/ha