NPK 12-5-10

 

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây trồng Lượng bón Thời gian bón
Lúa 200-250 kg/ha Bón thúc làm 2 lần: thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng
Ngô 250-280 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn
nõn chuẩn bị trổ cờ.
Khoai các loại, cà chua 500-700 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Các loại rau màu 400-650 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Cây ăn quả 1-3 kg/gốc/lần Bón thúc làm 2 lần: trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch.