Thông qua việc cho công ty CP Cảng cạng Quảng Bình – Đình Vũ vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức là 10.000.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng chẵn)

Các tin mới hơn
Bài viết khác
Quyết Định ( 27 / 08 / 2021 )