Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Hưng

      FILE DOWLOAD: 

Các tin mới hơn
Bài viết khác
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI ( 22 / 04 / 2020 )