Bà Hà Thị Mai Hương và bà Nguyễn Thị Đông vừa trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

      FILE DOWLOAD:
+ Bản cung cấp thông tin của bà Hà Thị Mai Hương: 
+ Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Đông: 
Các tin mới hơn
Bài viết khác
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI ( 22 / 04 / 2020 )