BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Đăng ngày 30/07/2016

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

V/v Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V/v:Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán BCTC 2016

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI

Nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình trong việc mở rộng các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, dựa trên khả năng và bề dày kinh nghiệm làm việc của ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc nhà máy NPK Đình Vũ, HĐQT đã đồng thuận và quyết định bổ nhiệm ông Bình vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại.

Báo cáo kết quả giao dịch về việc mua CP của DAP lần 2/2016.

Đăng ngày 06-05-2016

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016

V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

V/v công bố thông tin tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Đăng ngày 13/04/2016