BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty 2017-2022

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QBS.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý III năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Báo cáo kết quả giao dịch của Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Sỹ Thạc và Trưởng Ban kiểm soát Đặng Thị Phương Thảo

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua chốt danh sách cổ đông họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị mua vào thành công 500.000 cổ phiếu QBS

V/v báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Ánh trở thành cổ đông lớn của Công ty CP XNK Quảng Bình

Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được thông báo ông Nguyễn Văn Ánh chính thức trở thành cổ đông lớn của QBS, hiện tại đang nắm giữ 3.295.519 cổ phần, tương đương 5,15% vốn điều lệ.