- Kích thước: phụ thuộc vào kích thước của Công ty bạn (cho chúng tôi biết kich thước xuất khẩu của công ty bạn)


 Chi tiết sản phẩm như sau:
- Kích thước: phụ thuộc vào kích thước của Công ty bạn (cho chúng tôi biết kich thước xuất khẩu của công ty bạn)
- Số lượng: 20.000-30.000 tấn/tháng
- Độ xơ: 1.57% tối thiểu
- Độ tinh 67%-70%
- Độ ẩm: 13.5% - 14% - 16% - 18%...