Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng gửi Quý vị cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 3!

  1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 
2.  Giấy ủy quyền: 
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 
Bài viết khác