Kính gửi Quý vị cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ ba)!

 1  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023: 
2.  Giấy ủy quyền: 
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023:
 
Các tin mới hơn
Bài viết khác