Về việc giải trình làm rõ ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty theo công văn số 586/SGDHCM-NY ngày 05/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 File Download: 
Các tin mới hơn
Bài viết khác