Bao gồm Toàn văn Báo cáo Tài chính bán niên soát xét năm 2022 và Công văn giải trình liên quan Báo cáo tài chính

    FILE DOWNLOAD: 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2022:

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2022: 
 
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Các tin mới hơn
Bài viết khác