Đăng ngày : 05/04/2019


 Download 
1. CBTT-Thông báo mời họp  
2.Thông Báo mời họp ĐHCĐ 2019  
3.Chương trình ĐHCĐ thường niên 2019  
4.Giấy ủy quyển  
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH 2019Các tin mới hơn
Nghị Quyết ( 17 / 05 / 2019 )
Bài viết khác