Kho ngoại quan Lào Cai


 Kho ngoại quan tại thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai, diện tích trên 8.000m2