NPK 16-16-8

 

Thành phần:

- Đa lượng: 16% N, 16% P2O5, 8% K2O

- Trung, vi lượng: S, MgO, CaO, Cu, Fe, Zn, B, Mn...

Công dụng:

- Hàm lượng cao cấp, sử dụng cho
các loại cây trồng.


Hướng dẫn sử dụng:
Loại cây trồng
Lượng bón
Lúa, ngô 400-600 kg/ha/vụ
Cây ăn quả 2-5 kg/cây/năm  
Các loại rau màu 300-400 kg/ha/năm
Cà phê, tiêu, điều 1000-1500 kg/ha/năm
Cao su 500-600 kg/ha/năm
Cây công nghiệp ngắn ngày 200-400 kg/ha/năm