Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế của năm 2016 so với năm 2015

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC công ty mẹ và hợp nhất năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán

Đăng ngày 18-03-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

Đăng ngày 15-03-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

Đăng ngày 15-03-2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng ngày 09-03-2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

QBS: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán QBS từ 40% lên 49%. Thời gian điều chỉnh: 02/03/2017

QBS: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu QBS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận QBS nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu QBS từ 40% lên 49%.