Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ

Đăng ngày 27-06-2017

Công ty CP XNK Quảng Bình ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Đăng ngày 17-06-2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017

Đăng ngày 28-04-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2017

Đăng ngày 28-04-2017

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28

Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12/03/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/04/2017.

Báo cáo thường niên năm 2016

v/v công bố Báo cáo thường niên năm 2016

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng ngày 25-03-2017