Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán QBS từ 49% xuống 0%. Thời gian hiệu lực: 10/07/2017

     Link download: 
Các tin mới hơn
Quy chế quản trị Công ty ( 16 / 04 / 2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 ( 06 / 04 / 2018 )
Bài viết khác
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ( 24 / 01 / 2017 )
THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ( 07 / 01 / 2017 )